Hľadať: 
velux   fakro   roto     juta   tyvek   dörken

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia při nákupe v internetovom obchode predávajúceho – spoločnosti i STAVBY, s.r.o. so sídlom Nuzířov 52, 666 03 Malhostovice, Česká republika, IČO: 46960562, DIČ: 4020247528, IČ DPH: SK4020247528 (ďalej len „Predávajúci“), slúžia k usporiadaniu obchodného vzťahu medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej a sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi nimi. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou Kupujúci / spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou Kupujúci / podnikateľ (osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. ) riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plneni zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - podnikateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti..

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Ceny uvedené v kúpnej zmluve sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Doba trvania akčných cien je do vypredania zásob, pokiaľ nie je stanovené doplňujúcou informáciou pri výrobku inak. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania vo webovom rozhraniu eshopu a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Objednanie tovaru
Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek, rozmerov a farebných variantov tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe zaslanej objednávky alebo dopytu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka bude následne potvrdená predávajúcim s uvedením termínu dodania a prípadnej ceny za dopravné, palety a skladanie hydraulickou rukou.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a prípadných ďalších poplatkov môže overiť na každej karte ponúkaného tovaru v záložke Doprava.
Pred potvrdením objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.
Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

Ceny
Všetky ponúkané ceny sú zmluvné. U každého produktu sú uvádzané bežné doporučené ceny výrobcu a ďalej ceny po zľave bez DPH a vrátane DPH. Ceny sa môžu líšiť v rámci výberu jednotlivých okresov.

Zhoda s kúpnou zmluvou
Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä, že predávaná vec je bez vád, a ďalej že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokial nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


Dodacie podmienky a lehoty
Tovar je doručovaný buď priamo dodávatelom, smluvným predajcom či prepravcom, zásielkovou službou alebo je možný osobný odber tovaru na dohodnutom mieste. Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený v záložke Dopravné u každej karty tovaru alebo je možné si ho vyžiadať formou dopytu u dodávateľa. Dodanie objednaného tovaru bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľom zabezpečené v čo najkratšej dobe, zvyčajne do 3-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade tovaru na objednávku (farebné zatieňujúce doplnky a ďalšie) je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný.
Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.
Platobné podmienky
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné uhradiť osobne pri prevzatí, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, platbou bankovým prevodom na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Forma platby sa líšia od ponúkaných predajných značiek a spôsob platby je vždy zobrazený u ponúkaného tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať zálohu vopred, ak si to povaha objednaného tovaru vyžaduje (tovar na objednávku).

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f) lotérie a iné podobné hry.

Reklamačný poriadok
Záruka
Pre kupujúceho je záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedená dlhšia. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Reklamácia

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Pokiaľ je zásielka neúplná alebo poškodená, kupujúci sepíše s dopravcom záznam o škode (popis závady a jej vzniku, číslo objednávky a faktúry) a tento bezodkladne predávajúcemu zašle e-mailom alebo faxom, prípadne poštou a súčasne ihneď predávajúcemu oznámi túto skutočnosť telefonicky.
Pri reklamácii kupujúci preukáže zakúpenie predmetu plnenia u predávajúceho faktúrou (kópiou).
O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný spôsobom dohodnutým s predávajúcim (e-mailom, telefonicky, faxom, písomne), a to najneskôr do 30 dní od prevzatia predmetu plnenia na vybavenie reklamácie.

Odstránenie vady je podľa typu produktu realizované výmenou produktu, výmenou vadného dielu, prípadne odstránením závady v servisnom stredisku.

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
Lehota na vybavenie reklamácie je maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške (ak sa nebude jednať napríklad o poruchu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a podobne). Možno preplatiť len náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru .

Kontrola zásielky

Pri prevzatí zásielky spotrebiteľ prekontroluje stav zásielky. Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie tovaru, obalu výrobku či neúplnosť zásielky, spotrebiteľ za prítomnosti dopravcu zapíše do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechá si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť, prípadne tovar odmietne prevziať. Tým samozrejme nie je nijako dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Uplatnenie a vybavenie reklamácie

V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, má právo na reklamáciu. Túto reklamáciu zašle (e-mailom alebo poštou vrátane kópie faktúry, prípadne aj záručného listu) so stručným popisom vady na adresu dodávateľa. Predávajúci určí, akým spôsobom bude vada odstránená (na mieste, odoslaním tovaru do servisného strediska, výmenou a podobne).

Ak bola reklamácia oprávnená, má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (najmä náklady na dopravu reklamovaného tovaru).

Kontaktná osoba poverená reklamačným konaním:
Pavel Dvořák
pavel.dvorak@istavby.cz
tel: +420 774 888 500
Prevádzková doba: 8:30 - 16:00 (len pracovné dni)

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy (záručné servisy).

O prijatí reklamovaného tovaru bude spotrebiteľ informovaný emailom.

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30-tich dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu veci za rovnakú novú bezchybnú vec, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy náleží spotrebiteľovi.

Rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a návod na obsluhu tovaru (ak je priložený) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Na chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku, v rozpore s návodom na použitie sa záruka nevzťahuje.

Riešenia reklamácie uplatnenej spotrebiteľom

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady možné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, ak sa rovnaká vada prejaví trikrát.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ochrana osobných dát

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, telefónneho čísla a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 428/2002 Z. z., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 2 2011 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.